The Village Manifest

Vi vill bidra till att bygga ett bättre samhälle. Vi tror att det behövs mer samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Vårt manifest är en utgångspunkt för det.

Vi finns till för att accelerera omställning till ett levande, rättvist, hälsosamt, tryggt, inkluderande och resilient samhälle för alla.

Vi investerar långsiktigt i framtida generationer genom hälsofrämjande processer.

Vi tror på att det går att ändra rådande förhållanden till det bättre genom att integrera systemtänkande i vårt DNA när vi gör goda investeringar.

Vi stärker hellre utvecklande principer som leder till systemförändring genom att investera i visionära ledare, så kallade Change Makers, än enskilda projekt.

Vi stöttar tillit, lärande och kapacitetsbyggande och uppmuntrar samarbeten mellan förändringsagenter.

Vi investerar långsiktigt genom att vara realistiska om tiden det tar att uppnå systemförändringar. Vägen till förändring trampas upp över tid och därför behöver vi sätta kloka mål.

Vi arbetar i partnerskap med andra för att bidra med stöd som passar Change Makers lokala behov.

Vi samarbetar med alla som delar våra värderingar och syften genom att bygga nätverk för dem som arbetar för förändring, och lämna över ledarrollen till dem.

Vi skapar positiva avtryck bortom projekt, rapporter och investeringar för att uppnå systemförändring.

Vi bygger cirkulära och regenerativa affärs- och samhällsmodeller. Vi som har undertecknat detta manifest kommer att hålla oss själva och varandra ansvariga för att förverkliga dessa idéer. Detta är vårt löfte.